17th May

Concert will begin at 12:00 hours GMT

Lijun, Bing, Xijin, Duoliang, Jianping, Yunfei and Danhong sound in Hong Kong

Live streamLive stream

Chen Zhi, Wang Zhixin, vocals, Xia Boyan, suona and dagan, Ge Yang, zhongruan, Zhao Taisheng, sanxian, Zhao Duoliang, banhu and erhu, Zhang Yuhui, banhu, and the Hong Kong Chinese Orchestra conducted by Sun Peng play:

LIJUN: The Northeasterly Winds.

BING: The Winged Spirit of Hongshan.

XIJIN: Tachui Folk Dance from ‘The Mohe Suite’.

DUOLIANG: The Legend of the Hand Drum with Handle Carrying the Bridal Sedan Chair.

JIANPING: Genghis Khan Suite (excerpts).

YUNFEI: Folk Ballad.

arr Fan Zheng: Between White Mountains and Black Waters.

DANHONG: The Sorghum is Ripen Red Suite (excerpts).

Recorded 3 May.


Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
RTHK Radio 4 RTHK Radio 4

Hong Kong City Hall Concert Hall