13th October

Concert will begin at 12:00 hours GMT

Hong Kong Chinese Orchestra 40th anniversary concert from Hong Kong

Live streamLive stream

Hong Kong Chinese Orchestra 40th anniversary concert. The ensemble and Sun Yongzhi, dizi, Ngai Kwun-wa, banhu, Zhang Ying, pipa, and Li Menghsueh, yangqin, conducted by Yan Huichang play:

IDAO & KAIXIAN: Festive Celebrations.

Ancient Tune (Peng Xiuwen arr.): Song of the Rainbow Dress (a.k.a. As the Moon Rises).

CHUNLING: Yesteryear and Now.

WING-SHOU arr.: A Medley of Guangdong Folk Tunes.

TAI-KONG: Dance of the Coconut Forest.

HAOYE & QINGZHU: Yen River Capriccio.

Folk Music of Hebei (Yan Shaoyi arr.): Hua-Bang-Zi.

Indonesian folk song (Peng Xiuwen arr.): Bengawan Solo.

SHENGLONG & GUANREN: Song of the Fishermen in the East Sea.

Live.


Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
RTHK Radio 4 RTHK Radio 4

Hong Kong City Hall Concert Hall