20th April

Concert will begin at 13:00 hours GMT

Guangdong Music Concert from Hong Kong

Live streamLive stream

Yu Lefu, gaohu, erxian, yehu, zhu tiqin, erhu, zhonghu, qinqin & electric guitar, Yeung Wai-kit Ricky, dizi & xiao, Chan Pik-sum, gaohu, erxian, yehu, zhu tiqin, erhu & zhonghu, Zhang Yueru, Wong Lok-ting, gaohu, yehu, erhu & zhonghu, Sha Jingshan, pipa, zhongruan & qinqin, Bryan Lai, Yanki Ma, Guo Peili, yangqin, Tong Shaomin, qinqin, zhongruan, daruan & vocal, Chen Zhiwei, houguan & suona, Tan Cong, cello, and Liang Jia, per & qinqin, perform:

Guangdong music: Weaving a Rainbow Miles Long/ Orioles Singing among the Billowing/ Willows/ The Tanka Boat Song/ Speeding Across the Sky/ The Girl from Lai Village/An Inebriated Tune and more.

Recorded 29 March.


Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
RTHK Radio 4 RTHK Radio 4

Yau Ma Tei Theatre, Hong Kong